Sự khác biệt giữa servlet 3.0 và 3.1trong java [Non-blocking I/O, HTTP protocol (WebSocket)]

Written by IT Phú Trần on 29/06/2019 in Câu hỏi phỏng vấn and KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 131 comments.

Servlet 3.0 đã được phát hành như một phần của Java EE 6 và đã thực hiện các thay đổi lớn tập trung vào tính dễ sử dụng. Ý tưởng là tận dụng các tính năng ngôn ngữ mới nhất, chẳng hạn như chú thích annotation và khái quát, và hiện đại hóa cách thức Servlets […]