Phân biệt Setter và Constructor Injection trong Spring

Written by IT Phú Trần on 11/02/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH SPRING MVC with no comments.

Spring hỗ trợ hai loại phụ thuộc Injection, sử dụng phương thức setter và constructor. Phân biệt giữa Setter và Constructor Injection trong spring cũng là một trong những câu hỏi phỏng vấn cổ điển.Trong bài viết này không chỉ giúp bạn hiểu Setter vs Constructor Injection mà còn nói lên quy trình tiêm phụ thuộc,cách sử dụng […]