Cách sử dụng RandomAccessFile (java.io package) trong java

Written by IT Phú Trần on 07/07/2019 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 8 comments.

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng lớp RandomAccessFile, lớp RandomAccessFile nằm trong gói java.io.Nó có thể cấp quyền cho các bạn đọc hoặc ghi file, cũng có thể truy cập ngẫu nhiên, đưa con trỏ đến vị trí mong muốn. Lớp RandomAccessFile gồm có 2 constructor tương […]