Thẻ: request.getParameter() trong jsp

Phân biệt giữa request.getParameter() và request.getAttribute() trong java?

Bởi IT Phú Trần

Sự khác biệt cơ bản giữa getAttribute() và getParameter() trong java là kiểu dữ liệu trả về, với getAttribute() trả vềobject (đối tượng) và getParameter () trả về kiểu dữ liệu String. Đối với trường hợp cả hai cùng một name thì giá trị của nó sẽ dựa vào  kiểu dữ liệu để truy xuất. Cách dùng Request.getParameter() Request.getParameter()…