Làm thế nào để xử lý lỗi java.lang.StackOverflowError là gì?

Lỗi java.lang.StackOverflowError xảy ra khi  stack đạt đến giới hạn tối đa.

Thường thì có 3 nguyên nhân chính xảy ra lỗi java.lang.StackOverflowError:

Khi ta sử dụng đệ quy nhưng không có điều kiện kết thúc.
Mối quan hệ giữa các lớp – Nếu một lớp Akhởi tạo một đối tượng của lớp B, thì đối tượng này sẽ khởi tạo một đối tượng của lớp A. Đây có thể coi là một dạng của đệ quy.
Các ứng dụng sử dụng nhiều bộ nhớ – Các ứng dụng dựa trên các đối tượng nặng về tài nguyên như tài liệu XML, các lớp GUI hoặc java2D dẫn đến stack overload.

Đọc thêm Làm thế nào để xử lý lỗi java.lang.StackOverflowError là gì?
Top