Làm thế nào để lấy được thư mục làm việc hiện tại trong Java?

Written by IT Phú Trần on 08/07/2019 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 5 comments.

Để lấy được thư mục làm việc hiện tại trong Java, rất đơn giản các bạn chỉ cần dùng cú pháp sau đây:

Happy code!