Làm thế nào để lấy được thư mục làm việc hiện tại trong Java?

Để lấy được thư mục làm việc hiện tại trong Java, rất đơn giản các bạn chỉ cần dùng cú pháp sau đây: System.getProperty(“user.dir”) Happy code!

Đọc thêm Làm thế nào để lấy được thư mục làm việc hiện tại trong Java?
Top