Câu lệnh truy vấn UPDATE trong MySQL

Written by IT Phú Trần on 05/05/2017 in HỌC MYSQL with 8 comments.

Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về câu lệnh truy vấn UPDATE trong MySQL. Lệnh truy vấn update dùng để sửa, hay cập nhật lại record trong table. Đặt vấn đề? Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về lệnh insert dùng để thêm dữ liệu vào table. Và đã tạo […]