Tìm hiểu và thiết lập AUTO_INCREMENT trong MySQL

Written by IT Phú Trần on 05/05/2017 in HỌC MYSQL with 49 comments.

Trong bài này tôi sẽ nói kỹ hơn về AUTO_INCREMENT trong MySQL.Trong đó làm rõ hai vấn đề là tìm hiểu và thiết lập A_I.Ở bài tạo khóa chính tôi đã có sử dụng AUTO_INCREMENT hay viết tắt A_I trong mysql. AUTO_INCREMENT là gì?  AUTO_INCREMENT thực ra chúng ta tạo và thiết lập để cho cột đó tự […]