Cách kiểm tra file có tồn tại hay không trong Java

Trong Java, các bạn có thể sử dụng phương thức File.exists() để kiểm tra file đó có tồn tại hay không.

Cách xử lý để kiểm tra file đó đã tồn tại hay chưa:

Kết quả: