Lấy tổng số dòng của một file trong Java

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách lấy tổng số dòng của một file trong Java.Lớp LineNumberReader là một lớp hữu ích để xử lý các dòng của một file, bạn có thể sử dụng phương thức LineNumberReader.readLine() để lặp và tích lũy nó như là tổng số dòng. Một dòng được coi là một dòng nếu nó kết thúc với một dòng cấp dữ liệu (‘\ n’) hoặc return (‘\r’).

Thí dụ

Một file có tên “E:\project\huongdanjava\javaio\writeFile“, chứa 11 dòng

Cách xử lý để đếm số dòng trong một file:

Kết quả :