Concat trong java là một phương thức dùng để nối chuỗi tạo nên một chuỗi mới là tổ hợp các chuỗi đã nối.

Cấu trúc phương thức concat :

Cấu trúc : concat (String) với String là chuỗi cần nối.

Cách dùng phương thức concat trong java :

Trong ví dụ trên,đầu tiên chúng ta khai báo chuỗi itphutran,tiếp theo dùng phương thức để nối thêm chuỗi mong muốn.

Ở đây tôi phương thức concat có cấu trúc : concat (String) .Vậy nên muốn nối thêm chuỗi .com sử dụng name.concat(“.com”); Vậy lúc này chuỗi sẽ có chuỗi mới là itphutran.com.

Kết quả : itphutran.com 

Xem thêm các bài viết Java core tại đây nhé.