Giới thiệu về Servlet Request

Nhiệm vụ thực sự của Servlet là xử lý yêu cầu của client. Servlet API cung cấp hai interfaces quan trọng javax.servlet.ServletRequestjavax.servlet.http.HttpServletRequest để gói gọn yêu cầu của client. Việc thực hiện các interfaces này cung cấp thông tin quan trọng về yêu cầu của client đến một servlet.

Một số phương thức quan trọng của ServletRequest

Phương thức Mô tả
Object getAttribute(String name) Thuộc tính trả về đặt theo yêu cầu đối tượng theo tên
Enumeration getAttributeName() Trả về một Enumeration có chứa tên của các thuộc tính có sẵn trong yêu cầu này
int getContentLength() Kích thước trả về theo  yêu cầu
int getContentType() Loại phương tiện truyền thông trả về nội dung yêu cầu
ServletInputStream getInputStream() Trả về một luồng đầu vào để đọc dữ liệu nhị phân
String getParameter(String name) Trả về giá trị của tham số theo tên
String getLocalAddr() Trả về địa chỉ Giao thức Internet (IP) của giao diện mà yêu cầu được nhận
Enumeration getParameterNames() Trả về một bảng liệt kê các tên tham số
String[] getParameterValues(String name) Trả về một mảng các đối tượng String có chứa tất cả các giá trị cho tham số yêu cầu đã cho, hoặc null nếu tham số không tồn tại
ServletContext getServletContext() Trả về bối cảnh servlet của yêu cầu hiện tại.
String getServerName() Trả về tên máy chủ lưu trữ của máy chủ mà yêu cầu đã được gửi
int getServerPort() Trả về số cổng mà yêu cầu đã được gửi
boolean isSecure() Trả về kiểu dữ liệu boolean cho biết yêu cầu này được thực hiện bằng cách sử dụng một kênh an toàn, chẳng hạn như HTTPS.
void removeAttribute(String name) Loại bỏ một thuộc tính từ yêu cầu này
void setAttribute(String name, Object o) Lưu trữ một thuộc tính trong yêu cầu này.

HttpServletRequest interface

Interface HttpServletRequest thêm các phương thức có liên quan đến giao thức HTTP.

Một số phương thức quan trọng của HttpServletRequest

Phương thức Mô tả
getContextPath() Trả về phần của URI yêu cầu chỉ ra ngữ cảnh của yêu cầu
getCookies() Trả về một mảng chứa tất cả các đối tượng Cookie mà khách hàng đã gửi với yêu cầu này
getQueryString() Trả về chuỗi truy vấn được chứa trong URL yêu cầu sau đường dẫn
HttpSession getSession() Trả về hiện tại HttpSession liên kết với yêu cầu này hoặc, nếu không có phiên hiện tại và tạo là đúng, trả về một phiên mới
getMethod() Trả lại tên của phương thức HTTP mà yêu cầu này được thực hiện, ví dụ như GET, POST, hoặc PUT.
getPart(String name) Lấy phần với tên đã cho
getPathInfo() Trả lại bất kỳ thông tin đường dẫn bổ sung liên quan đến URL mà khách hàng gửi khi thực hiện yêu cầu này.
getServletPath() Trả về một phần của URL yêu cầu này gọi servlet

Trong ví dụ này, tôi sẽ chỉ ra cách một tham số được chuyển đến một Servlet trong một đối tượng yêu cầu từ trang HTML.

Index.html

<form method="post" action="check">
Name <input type="text" name="user" >
<input type="submit" value="submit">
</form>

 

Web.xml

<servlet>
  <servlet-name>check</servlet-name>
  <servlet-class>MyServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>check</servlet-name>
  <url-pattern>/check</url-pattern>
</servlet-mapping>

MyServlet.java

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class MyServlet extends HttpServlet {

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
    PrintWriter out = response.getWriter();
    try {
      
      String user=request.getParameter("user");
      out.println("<h2> Welcome "+user+"</h2>");
    } finally {      
      out.close();
    }
  }
}

 

Đầu ra:

Giới thiệu về Servlet Request


Giới thiệu về Servlet Request

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x