Chuyển hướng sendRedirect() trong Servlet

sendRedirect() là phương thức chuyển hướng các phản ứng đến tài nguyên khác. Phương pháp này thực sự làm cho trình khách (trình duyệt) tạo một yêu cầu mới để truy cập vào tài nguyên. Client có thể thấy url mới trong trình duyệt.

SendRedirect () chấp nhận URL tương đối , vì vậy nó có thể truy cập các tài nguyên bên trong hoặc bên ngoài máy chủ.


Ví dụ sử dụng sendRedirect ()

00

2 thoughts on “Chuyển hướng sendRedirect() trong Servlet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *