ServletConfig trong Java

Khi Web Container khởi tạo một servlet, nó tạo một đối tượng ServletConfig cho servlet. Đối tượng ServletConfig được sử dụng để truyền thông tin tới một servlet trong quá trình khởi tạo bằng cách lấy thông tin cấu hình từ web.xml (Deployment Descriptor).

Các phương thức ServletConfig

 • String getInitParameter(String name):trả về một tham số khởi tạo giá trị String, hoặc NULL nếu tham số không tồn tại.
 • Enumeration getInitParameterNames():trả về tên của các tham số khởi tạo của servlet như là một Enumeration of String objects, hoặc một Enumeration trống nếu servlet không có tham số khởi tạo.
 • ServletContext getServletContext():trả về một tham chiếu đến ServletContext
 • String getServletName():trả về tên của ví dụ servlet

Làm thế nào để khởi tạo một Servlet bên trong web.xml

Trong file Deployment Descriptor (web.xml),

Hoặc Bên trong lớp Servlet, sử dụng mã sau đây,

 ServletConfig sc = getServletConfig();
 out.println(sc.getInitParameter("email"));

Ví dụ về cách sử dụng ServletConfig

web.xml

<web-app...>
  <servlet>
   <servlet-name>check</servlet-name>
   <servlet-class>MyServlet</servlet-class>
   <init-param>
      <param-name>email</param-name>
      <param-value>we@studytonight.com</param-value>
   </init-param>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>check</servlet-name>
    <url-pattern>/check</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.html</welcome-file>
   </welcome-file-list>  
</web-app>

MyServlet class :

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class MyServlet extends HttpServlet {

 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
     throws ServletException, IOException {
    
    response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
    PrintWriter out = response.getWriter();
    ServletConfig sc=getServletConfig();
    out.println(sc.getInitParameter("email")); 
  }

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x