Anonymous inner class trong java

Written by IT Phú Trần on 05/07/2019 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 2 comments.

Anonymous Class là một loại class trong Java dùng để thực hiện tạo một class nhưng không có tên cụ thể. Thường được sử dụng cho các tình huống tạo ra object từ một interface hay abstract class thay vì ta phải tạo một class implement thì có thể không cần tạo mà chỉ cần […]