Tag Archives: FILTER_VALIDATE_URL trong php

Làm thế nào để kiểm tra một URL tồn tại trong PHP

Khi một URL được gửi từ một đầu vào hình thức của người sử dụng,[...]

x