Thẻ: list trong java

List trong java collection framework

Bởi IT Phú Trần

List interface là một phần mở rộng của Collection interface.Nó xác định một bộ sưu tập dữ liệu theo thứ tự và cho phép các đối tượng trùng lặp được thêm vào danh sách. List interface sử dụng các chỉ mục để sắp xếp các phần trong một danh sách.List có các phương thức cho…