List trong java collection framework

List interface là một phần mở rộng của Collection interface.Nó xác định một bộ sưu tập dữ liệu theo thứ tự và cho phép các đối tượng trùng lặp được thêm vào danh sách. List interface sử dụng các chỉ mục để sắp xếp các phần trong một danh sách.List có các phương thức cho phép truy cập vào các phần tử dựa trên vị trí của chúng, tìm kiếm một phần tử cụ thể và trả về vị trí của chúng, ngoài việc thực hiện các hoạt động phạm vi tùy ý. Nó cũng cung cấp List iterator để có thể lặp danh sách theo tuần tự.

Kiến trúc sơ đồ của List:

List
List

Với List chúng ta cần lưu ý cần nắm:

  • Nó bảo tồn thứ tự chèn.
  • Nó cho phép các yếu tố trùng lặp được chèn vào.
  • Nó cho phép n số giá trị null.
  • Danh sách sử dụng chỉ mục idnex để lưu trữ các phần tử, vì vậy các phần tử có thể được truy cập bằng cách sử dụng giá trị chỉ mục của nó.

Các phương thức có thể sử dụng cho List:

Method Description
void add(int index,Object element) Nó được sử dụng để chèn các phần tử vào list tại chỉ số index.
boolean addAll(int index,Collection c) Nó được sử dụng để chèn tất cả các yếu tố của collection vào danh sách tại chỉ số index.
object get(int index) Nó được sử dụng để trả về đối tượng được lưu trữ tại chỉ số index trong list.
object set(int index,Object element) Nó được sử dụng để gán phần tử cho vị trí được chỉ định index trong list.
object remove(int index) Nó được sử dụng để xóa các phần tử tại vị trí có chỉ số index và trả về phần tử đã xóa.
ListIterator listIterator() Nó được sử dụng để trả về một Iterator mà bắt đầu từ phần tử đầu tiên của list.
ListIterator listIterator(int index) Nó được sử dụng để trả về một Iterator mà phần tử bắt đầu từ chỉ số index chỉ định.

Các class implements List khác:
1.ArrayList
2.LinkedList
3.Vector
4.Stack

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x