Làm sao để tạo file ẩn trong java?

Written by IT Phú Trần on 08/07/2019 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 179 comments.

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách để set một file hiện tại ẩn. Trong java việc thực hiện set file ẩn này bằng cách sử dụng lệnh cmd sau đó dùng Runtime.getRuntime().exec() để thực thi. Cú pháp:

Trong đó: cmd là cú pháp lệnh command. Thực hiện code:

Happy code!