Tag Archives: tổng quan về servletConfig

ServletConfig trong Java

Khi Web Container khởi tạo một servlet, nó tạo một đối tượng ServletConfig cho servlet.[...]

x