Tùy biến SimpledateFormat trong Java

SimpledateFormat trong Java là một class thuộc gói java.text.SimpleDateFormat giúp để định dạng (fomat)lại thời gian như ngày,tháng,năm,giờ,phút,giây.

Khởi tạo SimpleDateFormat

String pattern = "yyyy-MM-dd";
SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat(pattern);

Các pattern là tham số String truyền  vào cho constructor  SimpleDateFormat là mô hình sử dụng để phân tích và định dạng  ngày.

Dùng SimpleDateFormat để định dạng ngày

Đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo đố tượng simpleDateFormat sau đó truyền vào pattern đúng định dạng,ở đây tôi đã định dạng yyyy-MM-dd để hiện thị theo năm-tháng-ngày.Sau đó sử dụng phương thức format() của đối tượng simpleDateFormat truyền vào Date() hiện tại,lưu ý Date chọn gói java.until.

String pattern = "yyyy-MM-dd";
SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat(pattern);

String date = simpleDateFormat.format(new Date());
System.out.println(date);

Kết quả :

2017-02-15

Dùng SimpleDateFormat để định dạng ngày có thời gian

Tương tự như phần định dạng trên,muốn định dạng có thêm thời gian các bạn cần phải truyền vào pattern như sau :

String pattern = "yyyy-MM-dd hh:mm:ss";
SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat(pattern);

String date = simpleDateFormat.format(new Date());
System.out.println(date);

Như các bạn thấy rằng chúng ta đang truyền pattern là yyyy-MM-dd hh:mm:ss nghĩa là hiển thị theo năm-tháng-ngày giờ-phút-giây.Trong đó khi sử dụng :

h : hiển thị theo khung giờ 12.

H : hiển thị theo khung giờ 24

Qua hai ví dụ cơ bản trên,bạn đọc chắc cũng đã hiểu cách sử dụng và tùy biến  với SimpleDateFormat trong java.Tùy theo ứng dụng mà chúng ta có thể hiển thị ngày theo mong muốn. Thường thì chúng ta sẽ hiển thị như các vị dụ mẫu bên dưới :

Ví dụ mẫu định dạng :

Pattern Example
dd-MM-yy 31-01-17
dd-MM-yyyy 31-01-17
MM-dd-yyyy 01-31-17
yyyy-MM-dd 17-01-31
yyyy-MM-dd HH:mm:ss 2017-01-31 23:59:59
yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS 2017-01-31 23:59:59.999
yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSZ 2017-01-31 23:59:59.999+0100
EEEEE MMMMM yyyy HH:mm:ss.SSSZ Saturday November 2017 10:45:42.720+0100

 

x