Cách đọc một file với BufferedReader trong Java

Trong bài này, chúng ta cũng xử lý đọc file với Java nhưng dùng BufferedReader nằm trong gói java.io.BufferedReaderđể đọc nội dung từ một file.

>> Trong bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách đọc một file trong Java với BufferedInputStream.Nếu bạn nào chưa xem bài viết thì có thể tham khảo.

Lưu ý:
Có nhiều cách để đọc một file trong Java, nhưng cách đọc file dùng BufferedReaderlà phương pháp đơn giản và phổ biến nhất được sử dụng.

1. Classic BufferedReader

DùngBufferedReade để đọc nội dung từ một file trong Java.

E:\\test\\filename.txt có nội dung như sau:

Code xử lý để đọc file như sau:

ReadFileExample1.java

Kết quả:

2. Một ví dụ đọc file trong Java sử dụng với JDK7

try-with-resources : Sử dụng để tự đóng file.

ReadFileExample2.java

Ta cũng thấy kết quả như trên:

#Tổng kết

Như vậy, qua bài này tôi đã trình bày các bạn cách để đọc file sử dụng BufferedReader trong Java. Các bạn cần ôn thực hiện cho tốt và biết cách xử lý. Vì phần file là một trong những phần thường xuyên sử dụng trong các ứng dụng.