Ví dụ về xóa một file trong java

Ở bài trước,chúng ta đã tìm hiểu cách để tạo một file trong java.Bài viết này sẽ hướng dẫn cách để xóa một file trong java.

Ví dụ này cho thấy để xóa một tập tin chúng ta sử dụng phương pháp delete () của lớp File.

Code xóa một file đơn giản trong java :

import java.io.*;

public class Main {
  public static void main(String[] args) { 
   try {
     BufferedWriter out = new BufferedWriter (new FileWriter("filename"));
     out.write("aString1\n");
     out.close();
     boolean success = (new File("filename")).delete();
     
     if (success) {
      System.out.println("The file has been successfully deleted"); 
     }
     BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader("filename"));
     String str;
     
     while ((str = in.readLine()) != null) {
      System.out.println(str);
     }
     in.close();
   }catch (IOException e) {
     System.out.println("exception occoured"+ e);
     System.out.println("
      File does not exist or you are trying to read a file that has been deleted");
   }
  }
}

 

 

 

x