Cách tạo file mới trong Java bằng nhiều cách [Java create file]

Tạo file  mới trong java là một hoạt động  rất phổ biến. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét những cách khác nhau để tạo ra các tập tin (file mới) trong java.

Có ba cách phổ biến để tạo file mới trong java. Hãy xem xét từng cách một.

1.File.createNewFile ()

Lớp java.io.File  có thể được sử dụng để tạo ra một tập tin mới trong Java. Khi chúng ta khởi tạo đối tượng File, chúng tôi cung cấp tên tập tin và sau đó chúng ta có thể gọi phương thức createNewFile()  để tạo ra file mới trong Java.

Tập tin createNewFile() phương thức trả về true nếu tập tin mới được tạo ra và false nếu tập tin đã tồn tại. Phương thức này cũng ném ra ngoại lệ java.io.IOException khi nó không thể tạo ra các tập tin. Các tập tin được tạo ra là trống rỗng và byte bằng không.

Khi chúng ta tạo ra các đối tượng tập tin bằng cách thông qua tên tập tin, chúng ta có thể truyền vào đường dẫn tương đối, hoặc chúng ta chỉ có thể cung cấp tên tập tin.

Trong khi tạo đường dẫn tập tin, chúng ta nên sử dụng   File.separator để lấy tự động dấu / hay \,vì tùy theo mỗi hệ điều hành mà nó sẽ tự động tạo ra.

Hãy xem code với một chương trình java đơn giản để tạo file mới trong java.

package com.itphutran.files;

import java.io.File;

public class FileDemo {
 public static void main(String[] args) {
 
 File f = null;
 boolean bool = false;
 
 try{
 // create new file
 f = new File("test.txt");
 
 // tries to create new file in the system
 bool = f.createNewFile();
 
 // prints
 System.out.println("File created: "+bool);
 
 // deletes file from the system
 f.delete();
 
 // delete() is invoked
 System.out.println("delete() method is invoked");
 
 // tries to create new file in the system
 bool = f.createNewFile();
 
 // print
 System.out.println("File created: "+bool);
 
 }catch(Exception e){
 e.printStackTrace();
 }
 }
}

2.FileOutputStream.write(byte[] b)

Nếu bạn muốn tạo một file mới và đồng thời viết một số dữ liệu vào nó, bạn có thể sử dụng FileOutputStream để ghi dữ liệu vào. Dưới đây là một đoạn mã đơn giản để sử dụng.

String fileData = "Phú Trần IT";
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("name.txt");
fos.write(fileData.getBytes());
fos.flush();
fos.close();

Trong phần này,các bạn cần lưu ý chúng ta phải bắt buộc đóng file lại.

3.Java NIO Files.write()

Chúng ta có thể sử dụng lớp Java NIO tập tin để tạo ra một tập tin mới và viết một số dữ liệu vào nó. Đây là một lựa chọn tốt bởi vì chúng ta không phải lo lắng về việc đóng tài nguyên của IO.

String fileData = "Phú Trần IT";
Files.write(Paths.get("name.txt"), fileData.getBytes());

 

x