Viết nội dung vào file trong java

Bài trước tôi đã hướng dẫn cách tạo file trong java.Bài viết này hướng dẫn các bạn cách để viết nội dung vào một file.Trong Java, bạn có thể sử dụng java.io.BufferedWriter để làm được điều đó.

1. Dùng cách cổ điển BufferedWriter

Ví dụ về BufferedWriter để viết nội dung vào một file, tạo ra các file nếu không tồn tại, các nội dung hiện có sẽ được ghi đè.

WriteToFileExample1.java

Output: Một file mới được tạo ra với các nội dung sau đây:

E: \\ \\ test filename.txt

2. Ví dụ JDK7

try-with-resources ví dụ để tự động đóng các tập tin.

WriteToFileExample2.java

 

3. BufferedWriter – Append

 

 

Các bài viết cùng chủ đề:

Top