Hướng dẫn chuyển String thành Int trong Java

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách để chuyển kiểu dữ liệu String thành int trong java.Để làm ép kiểu dữ liệu chúng ta gồm có 2 cách để convert cở bản.

Dưới đây là code của 2 cách :

1. Integer.parseInt()

Ví dụ để chuyển đổi một chuỗi “17” đến kiểu dữ liệu là int.

String number = "17";
int result = Integer.parseInt(number);
System.out.println(result);

Đầu ra

17

2. Integer.valueOf ()

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Integer.valueOf(), nó sẽ trả về một đối tượng Integer.

String number = "17";
Integer result = Integer.valueOf(number);
System.out.println(result);

Đầu ra

10
Lưu ý : 
Tóm lại, parseInt(String)trả về một int nguyên thủy, trong khi valueOf(String)trả về một đối tượng mới Integer ().Nếu Khi convert sang kiểu dữ liệu là int không phải là một số,chương trình sẽ ném ra một ngoại lệ NumberFormatException.
x