Chuyển đổi String thành Date trong Java – Ví dụ SimpleDateFormat

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để chuyển đổi  String thành Date trong java và ngược lại.Nhiều bạn mới bắt đầu Java đang thắc mắt  trong việc chuyển đổi ngày, hy vọng bài này sẽ giúp bạn làm được trong một số cách dưới đây.

// String -> Date
SimpleDateFormat.parse(String);// Date -> String
SimpleDateFormat.format(date);

Tham khảo bảng dưới đây cho một số ngày và thời gian  phổ biến được sử dụng trong java.text.SimpleDateFormat, tham khảo này javadoc

Letter Description Examples
y Year 2013
M Month in year July, 07, 7
d Day in month 1-31
E Day name in week Friday, Sunday
a Am/pm marker AM, PM
H Hour in day 0-23
h Hour in am/pm 1-12
m Minute in hour 0-60
s Second in minute 0-60

1. String = 7-Jun-2013

TestDateExample1.java

package com.itphutran.date;

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class TestDateExample1 {

  public static void main(String[] argv) {

    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd-MMM-yyyy");
    String dateInString = "7-Jun-2017";

    try {

      Date date = formatter.parse(dateInString);
      System.out.println(date);
      System.out.println(formatter.format(date));

    } catch (ParseException e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

}

Output :

Fri Jun 07 00:00:00 MYT 2017
07-Jun-2017

2. String = 07/06/2013

TestDateExample2.java

package com.itphutran.date;

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class TestDateExample2 {

  public static void main(String[] argv) {

    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    String dateInString = "07/06/2017";

    try {

      Date date = formatter.parse(dateInString);
      System.out.println(date);
      System.out.println(formatter.format(date));

    } catch (ParseException e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

}

Output :

Fri Jun 07 00:00:00 MYT 2017
07/06/2017

3. String = Fri, June 7 2017

TestDateExample3.java

package com.itphutran.date;

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class TestDateExample3 {

  public static void main(String[] argv) {

    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("E, MMM dd yyyy");
    String dateInString = "Fri, June 7 2017";

    try {

      Date date = formatter.parse(dateInString);
      System.out.println(date);
      System.out.println(formatter.format(date));

    } catch (ParseException e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

}

Output :

Fri Jun 07 00:00:00 MYT 2017
Fri, Jun 07 2013

4. String = Friday, Jun 7, 2017 12:10:56 PM

TestDateExample4.java

package com.itphutran.date;

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class TestDateExample4 {

  public static void main(String[] argv) {

    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("EEEE, MMM dd, yyyy HH:mm:ss a");
    String dateInString = "Friday, Jun 7, 2017 12:10:56 PM";

    try {

      Date date = formatter.parse(dateInString);
      System.out.println(date);
      System.out.println(formatter.format(date));

    } catch (ParseException e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

}

Output:

Fri Jun 07 12:10:56 MYT 2017
Friday, Jun 07, 2013 12:10:56 PM

 

x