Đảo ngược chuỗi trong java

Hướng dẫn đảo ngược chuỗi trong java như thế nào? Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đảo ngược một String hay nói cách khác là đảo ngược một chuỗi.

Chúng ta có thể sử dụng StringBuilder hoặc StringBuffer của gói java.util để có thể đảo ngược chuỗi.

Ví dụ : Tôi có chuỗi “Hello Blog IT Phu Tran” bây giờ tôi muốn lật ngược lại chuỗi trên nghĩa là :

narT uhP TI golB olleH“.

Code :

package com.itphutran.demo;

public class StrDemo {
	public static void main(String[] args) {
		StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer("Hello Blog IT Phu Tran");
		String result =  stringBuffer.reverse().toString();
		System.out.println(result);
	}
}

Kết quả :

Chúc các bạn thực hiện thành công!

 

x