Directive trong JSP

Directive trong JSP cho biết hướng dẫn đặc biệt để chứa web tại thời điểm biên dịch trang,nói cho nó cách để xử lý các mặt cụ thể của tiến trình xử lý JSP.Directive Tags có ba loại: page, include và taglib.

Directive Description
<%@ page ... %> Định nghĩa các thuộc tính phụ thuộc trang như  language, session, errorPage etc.
<%@ include ... %> Định nghĩa file được chèn vào trong một file.
<%@ taglib ... %> Tuyên bố thẻ thư viện được sử dụng trong trang.

Chúng ta sẽ thảo luận Directive về include và taglib. Bạn có thể đặt bất cứ Directive bất cứ vị trí nào trong các tập tin JSP, nhưng nó là thực hành tốt để làm cho nó như là báo cáo đầu tiên của trang JSP.

Các trang Directive định nghĩa một số thuộc tính phụ thuộc trang mà giao tiếp với các container web tại thời điểm dịch. Cú pháp cơ bản của việc sử dụng các Directive <%@ page attribute="value" %> nơi các thuộc tính có thể sử dụng một trong những cách sau:

  • import attribute
  • language attribute
  • extends attribute
  • session attribute
  • isThreadSafe attribute
  • isErrorPage attribute
  • errorPage attribute
  • contentType attribute
  • autoFlush attribute
  • buffer attribute

Import attribute

Các thuộc tính import xác định tập các lớp và các gói phải import trong định nghĩa lớp servlet. Ví dụ

<%@ page import="java.util.Date" %>
or
<%@ page import="java.util.Date,java.net.*" %>

Language attribute

Language attribute định nghĩa ngôn ngữ kịch bản được sử dụng trong trang.

Extends attribute

Extends attribute xác định tên lớp của các lớp cha của lớp servlet được tạo ra từ các trang JSP.

Session attribute

Session attribute định liệu các trang JSP được tham gia vào một phiên HTTP. Giá trị là đúng hoặc sai.

isThreadSafe attribute

isThreadSafe  tuyên bố xem JSP là thread-safe. Giá trị là đúng hoặc sai.

isErrorPage attribute

isErrorPage tuyên bố dù JSP hiện tại là trang đại diện cho trang lỗi khác của JSP.

errorPage attribute

ErrorPage  chỉ ra một trang JSP mà sẽ xử lý tất cả các trường hợp ngoại lệ bởi trang JSP hiện tại. Nó xác định đường dẫn URL của một trang khác mà yêu cầu phải được gửi đi để xử lý các trường hợp ngoại lệ.

contentType attribute

contentType định nghĩa kiểu MIME cho các phản ứng JSP.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x