Đọc nội dung một file trong Java

Bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để đọc file trong Java. 2 cách dễ dàng sẽ được sử dụng:

 

1- BufferedReader

Cách dễ dàng đầu tiên để đọc file là sử dụng BufferedReader lớp từ java.io gói. Dưới đây là một ví dụ:

public class BufferedReaderTutorial {
 
	public static void main(String[] args) {
		
		//Make sure you use \\ instead of \
		String filePath = "C:\\files\\file.txt";
		Reader reader;
		BufferedReader bufferedReader = null;
		try {
			//Opening the file
			reader = new FileReader(filePath);
			bufferedReader = new BufferedReader(reader);
 
			//Reading the file
			String currentLine;
			while ((currentLine = bufferedReader.readLine()) != null) {
				System.out.println(currentLine);
			}
		} catch (FileNotFoundException e) {
			System.out.println("The file " + filePath + "is not found !");
			e.printStackTrace();
		} catch (IOException e) {
			System.out.println("Problem occurs when reading file !");
			e.printStackTrace();
		} finally {
			//Closing the file
			if (bufferedReader != null) {
				try {
					bufferedReader.close();
				} catch (IOException e) {
					System.out.println("Problem occurs when closing file !");
					e.printStackTrace();
				}
			}
		}
	}
}

 

2- Scanner

Cách thứ hai là sử dụng  Scanner từ gói java.util.

public static void main(String[] args) {
 
		// Make sure you use \\ instead of \
		String filePath = "C:\\files\\file.txt";
		Scanner scanner = null;
 
		File file = new File(filePath);
		try {
			//Opening the file
			scanner = new Scanner(file);
			
			//Reading the file
			while(scanner.hasNext()) {
				String currentLine = scanner.nextLine();
				System.out.println(currentLine);
			}
		} catch (FileNotFoundException e) {
			System.out.println("The file " + filePath + "is not found !");
			e.printStackTrace();
		} finally {
			//Closing the file
			scanner.close();
		}
 
	}

 

x