Gán nội dung của một file vào một biến trong Java

Hầu hết mọi người sẽ đọc nội dung của một file và gán cho chuỗi StringBuffer hoặc String. Đây là một mẹo khác mà bạn có thể quan tâm – cách gán toàn bộ nội dung của một file vào một biến với một câu lệnh của Java, hãy thử nó 🙂

Thí dụ

Trong ví dụ này, bạn sẽ sử dụng DataInputStream để chuyển đổi tất cả các nội dung sang byte, và tạo ra một biến String với các byte được chuyển đổi.

Kết quả: