Ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java

Dưới đây là ví dụ Java để chứng minh làm thế nào để ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java.

Hướng dẫn ghi nội dụng tiếng việt vào một file

Tạo một file như sau:

E:\project\huongdanjava\javaio\demotest.txt

Tạo file DemoWriteUTF8.java

Kết quả

Ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java