Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng BufferedWriter

Trong Java, bạn có thể sử dụng java.io.BufferedWriterđể ghi nội dung (dữ liệu) vào một file.

Lưu ý :
BufferedWriterlà một lớp ký tự để xử lý dữ liệu là một chuỗi các ký tự. Không giống như luồng byte (chuyển đổi dữ liệu sang byte), bạn chỉ có thể viết các chuỗi, mảng hoặc dữ liệu ký tự trực tiếp vào một file.

1.Classic BufferedWriter

BufferedWri là một ví dụ điển hình để viết nội dung vào một file, trong trường hợp này chúng ta sẽ tạo file mới nếu không file đó tồn tại,nếu file đó đã tồn tại thì nội dung hiện có sẽ bị ghi đè lên nội dung cũ.

WriteToFileExample1.java

Đầu ra: Một file mới được tạo ra với nội dung sau:

E:\project\huongdanjava\javaio\newFileWrite.txt

Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng BufferedWriter

2. Ví dụ JDK7

try-with-resources : để tự động đóng mở file của trình biên dịch.

WriteToFileExample2.java

Như các bạn thấy, ta được kết quả tương tự :

Đầu ra: Một file mới được tạo ra với nội dung sau:

E:\project\huongdanjava\javaio\newFileWrite.txt

Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng BufferedWriter

3. BufferedWriter – Append

Sử dụng Append để bổ sung, ghi thêm nội dung vào file.

Ví dụ như sau:

Đầu ra:

E:\project\huongdanjava\javaio\newFileWrite.txt

Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng BufferedWriter (2)

#Tổng kết:

Như vậy, qua bài này tôi đã trình bày các bạn cách để viết file sử dụng BufferedWriter trong Java. Qua đó chúng ta cũng có thể viết thêm nội dung mà không ghì đè lên nội dung cũ bằng cách sử dụng như trên tôi đã trình bày.

Các bạn cần ôn thực hiện cho tốt và biết cách xử lý. Vì phần file là một trong những phần thường xuyên sử dụng trong các ứng dụng.

Chúc các bạn thực hiện thành công!