Lấy kích thước file trong Java

Trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức File.length() để lấy kích thước file theo byte.

Thí dụ

Lấy kích thước của file hình ảnh (E:\project\huongdanjava\javaio\javaio.png) có 10KB

Kết quả: