spring-framework-annotations

Một số Annotation trong Java Spring thường sử dụng

Trong quá trình lập trình sử dụng Spring Framework, đặc biệt là lập trình Spring MVC để xây dựng một ứng dụng web thì việc thường xuyên sử dụng các Annotation trong spring là điều khó tránh khỏi.

Annotation hay còn được gọi là chú thích, được sử dụng để cung cấp thông tin dữ liệu cho mã Java của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn và đưa ra một số Annotation trong Java Spring thường được sử dụng nhất.

Dưới đây là một số Annotation trong Spring thường dùng đi kèm với các ví dụ cụ thể

@Autowired

@Autowired: Annotation này trong spring giúp tự động liên kết các Bean lại với nhau, đây là một trong những đặc điểm nỗi bật của Spring để thể hiện tính chất DI và IOC (Dependency Injection và Inversion of Control).

Ví dụ về annotation @Autowired:


@Scope

@Scope: đây là môt Annotation mặc định trong Spring, hầu hết scope phổ biến cho các autodetected components là singleton (singleton: Với mỗi bean container chỉ tao duy nhất một đối tượng), để thay đổi phạm vi ta sử dụng @Scope.

Ví dụ về annotation @Scope:


@Component

@Component: dùng để scan các components.

Ví dụ về annotation @Component:


@Repository

@Repository:  dùng để scan các components để đánh dấu các lớp DAO/Repository của Spring.

Ví dụ về annotation @Repository:


@Service

@Service: dùng để scan các components để đánh dấu các Service của lớp business.

Ví dụ về annotation @Service:


@Transactional

@Transactional: Annotation này trong spring giúp đánh dấu các class có sử dụng đến Transaction do Spring quản lý.

Ví dụ về annotation @Transactional:


@Controller

@Controller: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để đánh dấu đây là lớp có chức năng là Controller.

Ví dụ về annotation @Controller:


@RequestMapping

@RequestMapping: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để cấu hình URL tương ứng với @WebServlet và mapping trong file xml với JSP/servlet.

Ví dụ về annotation @RequestMapping:


@RequestParam

@RequestParam: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để gán một request parameter vào một parameter của phương thức.Thường dùng để lấy dữ liệu từ form và các biến tham số trên URL.
Ví dụ về annotation @RequestParam:

Java-Annotations trong spring

@InitBinder

@InitBinder: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để đánh dấu một phương thức có tùy biến các ràng buộc dữ liệu.
Ví dụ về annotation @InitBinder:

@SessionAttribute

@SessionAttribute: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để chỉ định một modelAttribute sẽ được lưu trong session.
Ví dụ về annotation @SessionAttribute:

@Valid

@Valid: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để ràng buộc đối tượng hay các Param bị ràng buộc để thực hiện kiểm tra tính hợp lệ cho form.
Ví dụ về annotation @Valid:


@ModelAttribute

@ModelAttribute: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để lấy các tham số và trả về một đối tượng (Object).

Ví dụ về annotation @ModelAttribute:


Trên là một số annotation trong spring framework thường dùng, tất nhiên vẫn còn rất nhiều annotation khác, tuy nhiên tôi không nhắc đến trong bài viết này. Hy vọng với một số annotation mà tôi đưa ra ở trên sẽ giúp các bạn giải đáp một số thắc mắc và áp dụng vào thực tế ứng dụng web.

Các bài viết cùng chủ đề:

Top