Một số Annotation trong Java Spring thường sử dụng

Trong quá trình lập trình sử dụng Spring Framework, đặc biệt là lập trình Spring MVC để xây dựng một ứng dụng web thì việc thường xuyên sử dụng các Annotation trong spring là điều khó tránh khỏi.

Annotation hay còn được gọi là chú thích, được sử dụng để cung cấp thông tin dữ liệu cho mã Java của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn và đưa ra một số Annotation trong Java Spring thường được sử dụng nhất.

Dưới đây là một số Annotation trong Spring thường dùng đi kèm với các ví dụ cụ thể

@Autowired

@Autowired: Annotation này trong spring giúp tự động liên kết các Bean lại với nhau, đây là một trong những đặc điểm nỗi bật của Spring để thể hiện tính chất DI và IOC (Dependency Injection và Inversion of Control).

Ví dụ về annotation @Autowired:

public class FooService {
 
  private FooFormatter fooFormatter;
 
  @Autowired
  public FooService(FooFormatter fooFormatter) {
    this.fooFormatter = fooFormatter;
  }
}

@Scope

@Scope: đây là môt Annotation mặc định trong Spring, hầu hết scope phổ biến cho các autodetected components là singleton (singleton: Với mỗi bean container chỉ tao duy nhất một đối tượng), để thay đổi phạm vi ta sử dụng @Scope.

Ví dụ về annotation @Scope:

@Bean
@Scope("singleton")
public Person personSingleton() {
  return new Person();
}

@Component

@Component: dùng để scan các components.

Ví dụ về annotation @Component:

@Component("fooFormatter")
public class FooFormatter {
 
  public String format() {
    return "foo";
  }
}
@Component
public class FooService {
   
  @Autowired
  private FooFormatter fooFormatter;
 
}

@Repository

@Repository:  dùng để scan các components để đánh dấu các lớp DAO/Repository của Spring.

Ví dụ về annotation @Repository:

public interface EmployeeDAO 
{
  public EmployeeDTO createNewEmployee();
}
 
@Repository ("employeeDao")
public class EmployeeDAOImpl implements EmployeeDAO
{
  public EmployeeDTO createNewEmployee()
  {
    EmployeeDTO e = new EmployeeDTO();
    e.setId(1);
    e.setFirstName("Lokesh");
    e.setLastName("Gupta");
    return e;
  }
}

@Service

@Service: dùng để scan các components để đánh dấu các Service của lớp business.

Ví dụ về annotation @Service:

public interface EmployeeManager 
{
  public EmployeeDTO createNewEmployee();
}
 
 
@Service ("employeeManager")
public class EmployeeManagerImpl implements EmployeeManager
{
  @Autowired
  EmployeeDAO dao;
   
  public EmployeeDTO createNewEmployee()
  {
    return dao.createNewEmployee();
  }
}

@Transactional

@Transactional: Annotation này trong spring giúp đánh dấu các class có sử dụng đến Transaction do Spring quản lý.

Ví dụ về annotation @Transactional:

public class CustomerManagerImpl implements CustomerManager {

	private CustomerDAO customerDAO;

	public void setCustomerDAO(CustomerDAO customerDAO) {
		this.customerDAO = customerDAO;
	}

	@Override
	@Transactional
	public void createCustomer(Customer cust) {
		customerDAO.create(cust);
	}

}

@Controller

@Controller: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để đánh dấu đây là lớp có chức năng là Controller.

Ví dụ về annotation @Controller:

@Controller ("employeeController")
public class EmployeeController 
{
    @Autowired
  EmployeeManager manager;
   
  public EmployeeDTO createNewEmployee()
  {
    return manager.createNewEmployee();
  }
}

@RequestMapping

@RequestMapping: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để cấu hình URL tương ứng với @WebServlet và mapping trong file xml với JSP/servlet.

Ví dụ về annotation @RequestMapping:
@RequestMapping(value="/method0")
@ResponseBody
public String method0(){
	return "method0";
}
@RequestMapping(value={"/method1","/method1/second"})
@ResponseBody
public String method1(){
	return "method1";
}

@RequestParam

@RequestParam: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để gán một request parameter vào một parameter của phương thức.Thường dùng để lấy dữ liệu từ form và các biến tham số trên URL.
Ví dụ về annotation @RequestParam:
@RequestMapping(value="/method9")
@ResponseBody
public String method9(@RequestParam("id") int id){
	return "method9 with id= "+id;
}

Java-Annotations trong spring

@InitBinder

@InitBinder: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để đánh dấu một phương thức có tùy biến các ràng buộc dữ liệu.
Ví dụ về annotation @InitBinder:
@InitBinder
public void dataBinding(WebDataBinder binder) {
	binder.addValidators(userValidator, emailValidator);
	SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
	dateFormat.setLenient(false);
	binder.registerCustomEditor(Date.class, "dob", new CustomDateEditor(dateFormat, true));
}

@SessionAttribute

@SessionAttribute: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để chỉ định một modelAttribute sẽ được lưu trong session.
Ví dụ về annotation @SessionAttribute:
@SessionAttribute("myModel")
@Controller
public class MyController {
  @RequestMapping(...)
  public String displayForm(@RequestParam("id") long id, ModelMap model) {
    MyModel m = findById(id);
    model.put("myModel", m); // Initialized
    return ...;
  }

  @RequestMapping(...)  
  public String submitForm(@ModelAttribute("myModel") @Valid MyModel m,
    BindingResult errors, SessionStatus status) {
    if (errors.hasErrors()) {
      // Will render a view with updated MyModel
      return ...;
    } else {
      status.setComplete(); // MyModel is removed from the session
      save(m);
      return ...;
    }

  }
}

@Valid

@Valid: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để ràng buộc đối tượng hay các Param bị ràng buộc để thực hiện kiểm tra tính hợp lệ cho form.
Ví dụ về annotation @Valid:
@Controller
@RequestMapping("/customer")
public class SignUpController {

	@RequestMapping(value = "/signup", method = RequestMethod.POST)
	public String addCustomer(@Valid Customer customer, BindingResult result) {

		if (result.hasErrors()) {
			return "SignUpForm";
		} else {
			return "Done";
		}

	}

	@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
	public String displayCustomerForm(ModelMap model) {

		model.addAttribute("customer", new Customer());
		return "SignUpForm";

	}

}

@ModelAttribute

@ModelAttribute: đây là môt Annotation trong spring mvc dùng để lấy các tham số và trả về một đối tượng (Object).

Ví dụ về annotation @ModelAttribute:
@Controller
@ControllerAdvice
public class EmployeeController {
 
  private Map<Long, Employee> employeeMap = new HashMap<>();
 
  @RequestMapping(value = "/addEmployee", method = RequestMethod.POST)
  public String submit(
   @ModelAttribute("employee") Employee employee,
   BindingResult result, ModelMap model) {
    if (result.hasErrors()) {
      return "error";
    }
    model.addAttribute("name", employee.getName());
    model.addAttribute("id", employee.getId());
 
    employeeMap.put(employee.getId(), employee);
 
    return "employeeView";
  }
 
  @ModelAttribute
  public void addAttributes(Model model) {
    model.addAttribute("msg", "Welcome to the Netherlands!");
  }
}


Trên là một số annotation trong spring framework thường dùng, tất nhiên vẫn còn rất nhiều annotation khác, tuy nhiên tôi không nhắc đến trong bài viết này. Hy vọng với một số annotation mà tôi đưa ra ở trên sẽ giúp các bạn giải đáp một số thắc mắc và áp dụng vào thực tế ứng dụng web.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x