Expression Language trong JSP

Expression Language trong JSP (EL) đã được thêm vào JSP 2.0. Mục đích của EL là để sản xuất scriptlet trong trang JSP. Cú pháp của EL trong một trang JSP là như sau:

$ {Expr}

Dưới đây expr là biểu thức EL hợp lệ. Một biểu thức EL có thể được trộn lẫn vớ HTML…

Expression Language trong jsp

Cách sử dụng biểu thức EL ?

Biểu thức EL có thể được sử dụng hai cách trong một trang JSP:

 1. Khi các giá trị thuộc tính trong thẻ custom tags hoặc JSP Standard Tag.  Thí dụ:
  <jsp:include page="${location}">
 2. Giá trị đầu ra trong trang HTML:
  <h1> Chào mừng bạn $ {name} </h1>

Để tắt đánh giá của các biểu thức EL, cần xác định thuộc tính isELIgnored của các trang directive:

<% @ Page isELIgnored = " true | false "%>

Đối tượng tiềm ẩn trong EL (EL Implicit Objects)

Sau đây là những đối tượng tiềm ẩn trong EL:

Implicit Object Description
pageContext Nó đại diện cho các đối tượng pageContext.
pageContext Nó được sử dụng để truy cập các giá trị của bất kỳ biến được thiết lập trong phạm vi của trang.
requestScope Nó được sử dụng để truy cập các giá trị của bất kỳ biến được đặt trong các request.
sessionScope Nó được sử dụng để truy cập các giá trị của bất kỳ biến được thiết lập trong session.
applicationScope Nó được sử dụng để truy cập các giá trị của bất kỳ biến được đặt trong các Application.
param Tên tham số yêu cầu với một giá trị duy nhất
paramValues Tên tham số yêu cầu đến mảng các giá trị chuỗi tương ứng.
header Bản đồ có chứa tên tiêu đề và giá trị chuỗi duy nhất.
headerValues Bản đồ có chứa tên tiêu đề gồm mảng các giá trị chuỗi tương ứng.
cookie Bản đồ có chứa các tên cookie.

Ví dụ về EL

index.jsp

<form method="POST" action="welcome.jsp">
  Name <input type="text" name="user" >
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

welcome.jsp

<html>
  <head>
    <title>Welcome Page</title>
  </head>

 <body>
    <h1>Welcome ${param.name}</h1>
 </body>
</html>

Toán tử trong EL

Một số toán tử cơ bản trong EL :

Logical and Relational Operator Operator
Equals == and eq
Not equals != and ne
Less Than < and lt
Greater Than > and gt
Greater Than or Equal >= and ge
Less Than or Equal <= and le
and && and and
or || and or
not ! and not

Expression language trong JSP được sử dụng làm giảm thiểu code scriptlet trong trang jsp,sử dụng một cách dễ dàng.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x