This trong java là gì? Cách sử dụng this như thế nào?

This trong java là một từ khóa dùng để  để tham chiếu  đến đối tượng hiện tại.

Trong java được sử dụng và áp dụng nhiều nhất qua 2 trường hợp  mà thường xuyên sử dụng nhất:

1.Trường hợp 1 – Sử dụng cho phương thức constructor 

Chúng ta có thể sử dụng this để gọi constructor trong cùng một lớp như ví dụ bên dưới :

public class Rectangle {
  private int x, y;
  private int width, height;
    
  public Rectangle() {
    this(0, 0, 1, 1);
  }
  public Rectangle(int width, int height) {
    this(0, 0, width, height);
  }
  public Rectangle(int x, int y, int width, int height) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.width = width;
    this.height = height;
  }
  ...
}

2.Trường hợp 2 – Sử dụng cho phương thức setter

public class Foo {

  private String name;
    // ...
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
    // điều này làm cho java biết được rằng 
    // nếu có từ khóa this thì đó chính là thuộc tính của class 
    // this.name là thuộc tính của class, name chính là thuộc tính của phương thức
  }

  // ...
}

 

Ngoài những trường hợp trên từ khóa this còn một số cách sử dụng khác,nhưng nếu các bạn là những lập trình viên mới học java thì các bạn chỉ cần hiểu 2 cách sử dụng như vậy là ổn rồi.

x