Tìm các file trong Java với phần mở rộng nhất định

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách Tìm các file trong Java với phần mở rộng nhất định.Tôi sẽ lấy một ví dụ về FilenameFilter để lọc các file có đuôi .txt. Nó sẽ chỉ hiển thị các file có phần mở rộng ” .txt ” trong thư mục “E:\\project\\huongdanjava\\javaio\\find“.

Cách xử lý để tìm các file có trung thư mục (folder)

Tạo file như sau:

Kết quả: