Rename file trong Java, hay nói cách khác là thay đổi tên file trong Java, phương thức renameTo() để đổi tên cho một file (tập tin) bất kỳ. Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ có một ví dụ đơn giản để đôi tên một file như sau:

Sử dụng renameTo() để đổi tên file trong java

Phương thức renameTo() có kiểu dữ liệu trả về là boolean, nếu đổi tên thành công thì tra về giá trị true, đổi tên không thành công trả về giá false.

Ví dụ File.renameTo()

package com.itphutran.file;

import java.io.File;

public class RenameFileExample
{
    public static void main(String[] args)
    {

		File oldfile =new File("E:\\project\\huongdanjava\\javaio\\rename\\oldfile.txt");
		File newfile =new File("E:\\project\\huongdanjava\\javaio\\rename\\newfile.txt");
		if(oldfile.renameTo(newfile)){
			System.out.println("Rename succesful");
		}else{
			System.out.println("Rename failed");
		}

    }
}
Previous articleTìm các file trong Java với phần mở rộng nhất định
Next articleHướng dẫn di chuyển file đến một thư mục khác trong Java
Xin chào! Tôi là Phú Trần.Kiến thức nền tảng và tư duy tốt về hướng đối tượng. Không ràng buộc ở ngôn ngữ mà căn bản ở giải thuật và tư duy con người. Lập trình JAVA/PHP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here