Rename file trong Java

Rename file trong Java, hay nói cách khác là thay đổi tên file trong Java, phương thức renameTo() để đổi tên cho một file (tập tin) bất kỳ. Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ có một ví dụ đơn giản để đôi tên một file như sau:

Sử dụng renameTo() để đổi tên file trong java

Phương thức renameTo() có kiểu dữ liệu trả về là boolean, nếu đổi tên thành công thì tra về giá trị true, đổi tên không thành công trả về giá false.

Ví dụ File.renameTo()