Chuyển đổi Date thành Timestamp trong Java?

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để chuyển đổi kiểu dữ liệu Date thành TimeStamp trong java và ngược lại.

Chuyển kiểu dữ liệu Date sang Timestamp và ngược lại

Dưới đây là đoạn code để chuyển đổi một trường hợp java.util.Date đến đối tượng java.sql.TimeStamp trong JDBC. Mã này được sử dụng kỹ thuật tương tự mà chúng ta đã sử dụng trong quá khứ để  chuyển đổi java.util.Date để java.sql.Date tức bung giá trị mili giây dài từ ngày và sử dụng nó để tạo ra thể hiện của lớp.

Date now = new Date(); 
Timestamp ts = new Timestamp(now.getTime());

Và đây là mã code cho trường hợp ngược lại nghĩa là chuyển đổi một java.sql.Timestamp sang  java.util.Date trong Java:

Timestamp now = new Timestamp(); 
Date date = new Date(now.getTime());

 

x