Hướng dẫn lấy ngày tạo file trong Java

Vì trong Java không có phương thức nào để lấy ngày tạp file trong java. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cách giải quyết sau để có được ngày tạo file trên hệ điều hành Windows.

Ý tưởng :

Sử dụng cmd  trên Windows, gõ lệnh để liệt kê ngày tạo file.Gõ lệnh như sau:

06/06/2017 12:13” là những gì chúng ta cần. Ý tưởng là sử dụng Java ” Runtime.getRuntime ().Exec ” để thực hiện lệnh trên, giữ đầu ra, và phân tích nó theo dòng cho đến khi bạn nhận được ngày và thời gian.

Thí dụ hướng dẫn lấy ngày tạo file trong Java :

Trong ví dụ này, nó sẽ nhận được ngày tạo  của file (E:\project\huongdanjava\javaio\newFile.txt).

Kết quả: