Lấy ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Trong Java, bạn có thể sử dụng File.lastModified() để nhận các dấu thời gian đã sửa đổi gần đây nhất của một file. Phương thức này sẽ trả về thời gian bằng milliseconds (long value), bạn có thể định dạng nó bằng SimpleDateFormat để làm cho nó trở thành một định dạng yêu thích, dễ hiểu.

Ví dụ về cách lấy ngày sử đổi của một file lần cuối cùng:

Kết quả: