Xóa file trong java

Ở bài trước,tôi đã hướng dẫn cách để đổi tên file trong java.Trong bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách xóa file trong java.Rất đơn giản,để xóa file chỉ cần bạn dùng phương thức delete() của class File.File.Delete () để xóa một tập tin, nó sẽ trả về kiểu dữ liệu boolean cho biết tình trạng hoạt động xóa; true nếu các tập tin bị xóa;false nếu thất bại.

Ví dụ Xóa file trong  java

Trong ví dụ này, nó sẽ xóa một tập tin có tên là “C: \\ filebixoa.txt”.

package com.itphutran.file;

import java.io.File;

public class DeleteFile
{
  public static void main(String[] args)
  {
  	try{

  		File file = new File("C: \\ filebixoa.txt");

  		if(file.delete()){
  			System.out.println(file.getName() + " đã bị xóa!");
  		}else{
  			System.out.println("Xóa file thất bại.");
  		}

  	}catch(Exception e){

  		e.printStackTrace();

  	}

  }
}

 

 

x